Professor

Gangshan Wu Gangshan Wu
Research: Multimedia content analysis and retrieval
Telephone: +86-25-89680998
Fax: +86-25-89680998
Email: gswu[at]nju.edu.cn
Address: Room 1015, CS Building, Xianlin Campus, Nanjing University
Limin Wang Limin Wang
Research: Video Understanding and Action Recognition
Telephone: +86-25-89681755
Fax: +86-25-89680998
Email: lmwang@nju.edu.cn
Address: Room 506, CS Building, Xianlin Campus, Nanjing University

Associate Professor

Jie Tang Jie Tang
Research: Object modelling, large-scale parallel computing
Telephone: +86-25-89683460
Fax: +86-25-89680998
Email: tangjie[at]nju.edu.cn
Address: Room 1008, CS Building, Xianlin Campus, Nanjing University

Lecturer

Jie Guo Jie Guo
Research: Computer graphics, virtual environment
Telephone: +86-25-89682178
Fax: +86-25-89680998
Email: guojie[at]nju.edu.cn
Address: Room 415, CS Building, Xianlin Campus, Nanjing University

PhD Candidate

Nianyuan Bao
Nianyuan Bao
Dapeng Du
Dapeng Du
Heng Gao
Heng Gao
Zuxian Huang
Zuxian Huang
Huiling Wang
Huiling Wang
Xiangyang Xu
Xiangyang Xu

Master Student

Yishun Dou
Yishun Dou
Junlei Gao
Junlei Gao
Xingkun Gao
Xingkun Gao
Xuan Huang
Xuan Huang
Bin Ji
Bin Ji
Zhixiang Ji
Zhixiang Ji
Jie Liu
Jie Liu
Na Liu
Na Liu
Tao Lu
Tao Lu
Xingzhou Luo
Xingzhou Luo
Jiakai Shen
Jiakai Shen
Jun Tu
Jun Tu
Li Wang
Li Wang
Pengfei Xu
Pengfei Xu
Ben Zhang
Ben Zhang
Chunlong Zhang
Chunlong Zhang
Liping Zhang
Liping Zhang
Kai Zhao
Kai Zhao
Lei Zhou
Lei Zhou
Minqiang Zou
Minqiang Zou

Intern

Yixuan Li
Yixuan Li